تو رو خدا بگین نره.....

آی آدما ، آی غنچه ها ، آی کوچه ها ، تو رو خدا بگین نره

پیاده ها ، سواره ها ، مسافرای جاده ها ، تو رو خدا بگین نرهتو رو خدا بگین نره ، اگه بره ، من حرفامو به کی بگم؟

آخه منم عاشق شدم ، داره میره ، من چی بگم؟آهای شبا ، ستاره ها ، ترانه ها ، اگه بره ، قشنگی ها رو می بره

آی آدما ، مسافرا ، پنجره های کوچه ها ، تو رو خدا بگین نرهعاشق شدم ، اون می دونه ، واسه همین داره می ره

اگه بره ، کی تو شبام ، شعرام رو از من می گیره؟نرو ، بمون ، اگه کمم ، عاشق شدم خیلی زیاد

یادش به خیر ، چه زود گذشت ، اون اولا یادت میاد؟مترسکی غریب بودم ، تنها بودم ، ساکت و بی صدا بودم

قشنگ بودی ، بچه بودم ، از آدما جدا بودمیه حرفی موند ، توی دلم ، بهت بگم ، از روزی که گفتی می رم

خواستم بگم ، دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارمنه خنده ها ، نه گریه ها ، نه اون همه ترانه و گلایه ها

هیچی به یادت نمیاد ، نه بوسه و نه کوچه و نه سایه هاداره می ره ، تا دوباره ، ساکن اون شبها بشم

تو باغ سرد لحظه هام ، مترسکی تنها بشمعمر منم با رفتنت ، انگاری رو به آخره

منم می خوام عاشق بشم ، تو رو خدا بگین نرهمی خواد بره ، تنها بره ، تو فکر راه سفره

آی آدما ، ستاره ها ، مسافرا ، تو رو خدا بگین نره

/ 0 نظر / 35 بازدید