شب کــــه اینقدر نباید بــه درازا بکشد

موج عشق تو اگر شعله به دلها بکشدرود را از جگــر کـــوه بــــه دریـا بکشدگیسوان تو شبیه است به شب اما نهشب کــــه اینقدر نباید بــه درازا بکشدخود شناسی قدم اول عاشق شدن استوای بر یوسف اگـــر نــــــــاز زلیــــخا بکشدعقل یک دل شده با عشق فقط می ترسمهم به حاشا بکشد هــــم به تماشا بکشدزخمی کینه ی من این تو و این سینه ی منمن خودم خواسته ام کار بــــه اینجـــا بکشدیکی از ما دو نفر کشته به دست دگری استوای اگــــر کار من و عشق بـــــه فردا بکشد

/ 2 نظر / 5 بازدید
فاطیما

وای بر یوسف اگـــر نــــــــاز زلیــــخا بکشد [چشمک]

الهه

زیباااااااااااااااااااااااااااااااا بود