متن لری ترانه دالکه

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی

گوتنه که زیر پاته او بهشته جاودونی

نمی ام و دار دونیا یه تاری د گیس اسبیت

ار د مه تو جوو بحایی جون شیرینم مییم سیت

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی

گوتنه که زیر پاته او بهشت جاودونی

چنی شویاکه نوحووفتی نشسی و پا گووارم

دالکم چشیات هم آسمونو هم آسارم

ار که سوزم و ار که گرمم

گرمی دسه تو دارم

تو اوفتو لو بونم وا تو خوشه روزگارم

چنی شویاکه نوحوفتی نشسی و پا گووارم

دالکم چشیاته آسمونو هم آسارم

ار که سوزم و بهارم هر چه دارم د تو دارم

تو اوفتو لو بونم وا تو خوشه روزگارم

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی

گوتنه که زیر پاته او بهشت جاودونی

/ 0 نظر / 120 بازدید